(tahvári és tarkeői)
Pestvármegye régi nevezetes birtokos családja, mely nevét Tahi pusztától vette.
Tahi másk. Talócz nevet viseltek már 1442-ben János auranai perjel és testvére Máté, Dalmáczia bánja, a kik Ulászló alatt a várnai csatában estek el. Ezek utóda Tahi Márton a maga és Balázs, Miklós, Magdolna, Angela és Márta nevű gyermekei nevében tahi javait és házát 1513-ban 60 aranyért, félegyházi jószágát pedig 1516-ban 100 aranyért eladta Tahi Jánosnak.
Az izenként való leszármazás ezen Jánostól vezethető le, nevezetesen tőle származott István (neje Dessewffy Dorottya), ettől a Zápolyával való szövetkezés miatt megnótázott Tárczay György tárkői és egyéb javaira I. Ferdinandtól 1558-ban donatiót nyert István (neje Raszlaviczky Borbála), ettől Ferencz (n. Szilvás-Újfalussy Anna), ettől is Ferencz (n. Recsky Katalin), ettől szintén Ferencz (n. Dessewffy Klára), ettől András (n. Draveczky Róza), ettől pedig Zsigmond kinek Tahy Annával való házasságából származtak László eperjesi lakoson és Ferenczen kivül György és Gáspár.
György főleg azért érdekel bennünket, mert alattyáni birtokos és vármegyénk táblabirája volt; ő kezelte a család levelesládáját, mely 1835. előtt történt halála után leányai: Francziska (Flödnik Károly báró neje), Honorata (Kovács Károly kapitány neje), Mária (Hafner Ferencz főhadnagy neje) és Margit kezébe került.
Nagybátyjuk Gáspár monostori lakos, az ő halála után pedig legidősebb fia Emanuel táblabiró pör utján követelték tőlük vissza a férfiágat illető s a becsatolt elenchusban részletesen felsorolt 1442-1627. évi családi okleveleket.
(1795. év pp. 3334. sz. 1796. év pp. 2487. A. sz. 1830. év pp. 25. sz. 1835. év pp. 29. sz. N. I. XI. 6.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.