A megyei ellátórendszer

A megyei ellátórendszer működése

Az ellátórendszer fogalma:

A területileg illetékes megyei könyvtár által létrehozott, kisebb települések közkönyvtáraiból álló csoport, amelynek tagjai a megyei könyvtárral szerződést kötve, dokumentum beszerzési keretüket tagsági díjként befizetve, folyamatosan frissíthetik állományukat a csereletét (a használatra kihelyezett, tagkönyvtárak közötti cserélhető állomány) forgatásával.

(A könyvtárosasszisztens-képzés alapfogalmai
/ összeáll. és szerk. Hangodi Ágnes, Törökné Jordán Katalin. -
Bp.: K. I., 2004)

A megyei könyvtár ellátórendszerének legfőbb célja, hogy az erők koncentrálásával és a szolgáltatások decentralizálásával képes legyen csökkenteni a kistelepüléseken és a városokban elérhető dokumentumválaszték közötti szakadékot. Az ellátórendszer teremti meg az esélyt arra, hogy a könyvtár a legkisebb településeken is elláthassa információszolgáltató, kultúra közvetítő, közösségmegtartó funkcióját.

Könyvtárunk Területi szolgálata 1997-ben - Csáti Péterné osztályvezető lelkes közreműködésével - indította útjára megyénkben a cserélő típusú ellátórendszert a kistelepülések könyvtári szolgáltatási színvonalának emelésére. Az ellátórendszer 9 alapító taggal indult - 100.000 Ft-os könyvállománnyal, és egy új személygépkocsi megvásárlásával, melyekhez pályázat útján jutott. Az ellátórendszer azóta is sikeresen működik, a tagok száma 2009-ig folyamatosan (18-ra) bővült.

Az ellátórendszer állománya 2011-ben összesen 10.873 db dokumentum volt 15.312.130,- Ft értékben.  A szolgáltatást 16 települési könyvtár vette igénybe.

2012-re 12 település önkormányzatával kötött a megyei könyvtár együttműködési megállapodást, melynek célja a képviselő-testületek fenntartásában működő könyvtárak könyvellátásának bővítése, szakmai munkájának segítése, a településen élők alapvető könyvtári és információs igényeinek kielégítése. A fenntartók által befizetett összegből, a megyei könyvtár alapfeladatából adódó szolgáltatásnyújtásból, valamint pályázati támogatások révén valósul meg a tagkönyvtáraknak nyújtott sokrétű könyvtári szolgáltatás.

Könyvtárunk minden pályázati lehetőséget kihasznál a tagkönyvtárak magasabb színvonalú könyvtári ellátásának érdekében. A kezdetektől napjainkig az alábbi nyertes pályázatok segítették ellátórendszerünk működtetését:
 

Pályázatok - állománygyarapításra

2002-ben, 2005-ben és 2008-ban a "Budapest Bank az Oktatásért és a magyar pénzügyi kultúráért" Alapítvány pályázatán közgazdasági és pénzügyi témájú dokumentumok beszerzésére nyert a megyei könyvtár 100.000, ill. 200-200.000,- Ft-ot.

2004-ben és 2005-ben a Nemzeti Kulturális Alap pályázatai jóvoltából 4-4 millió forint állt a megyei könyvtár rendelkezésére az ellátórendszer állományának gyarapítására. Az állomány bővítésekor figyelembe vettük a tagkönyvtárak igényeit, s ennek megfelelően történt a szerzeményezés. A támogatás segítségével sokszínű, tartalmas, időtálló és folytonos érdeklődésre számot tartó állományt sikerült összeállítanunk. Így nagyságrenddel jobb ellátást tudtunk tagkönyvtáraink számára kínálni. A 8 milliós összegből beszerzett dokumentumok a csereállomány értékét 10,4 millió forinttal növelték, mivel átlagosan 30%-os kedvezménnyel sikerült vásárolnunk.

2006-ban - szintén az NKA támogatásával - a Nagy Könyv országos akció keretében a 100-as listáról 1,5 millió forint értékben vásárolhattunk könyveket, mely összegnek 30%-át az ellátórendszer állományának bővítésére fordítottuk.

Az ellátórendszer tagjai a könyvcserén túl dokumentumokhoz jutnak az olvasók és a kiadók ajándékai által, melyekkel a saját állományukat gyarapítják.

A megyei könyvtár ellátórendszeri állománya - a kezdetektől - így alakult:

Év

Állomány alakulása

Gyarapodás

Törlés

Állomány dec. 31-én

db

Ft

db

Ft

db

Ft

1997-2008

 

 

 

 

10.668

13.891.787

2009

355

552.672

138

21.944

10.885

14.422.516

2010

*693

*1.173.649

255

171.069

11.323

15.425.096

2011

450

807.649

900

920.615

10.873

15.312.130

*A gyarapodás tartalmazza a Büntetés-végrehajtási Intézet részére tartós letétként átadott dokumentumokat is.

Három alkalommal vett részt az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumának meghívásos pályázatán a megyei könyvtár a Büntetés-végrehajtási Intézet könyvtári állományának gyarapítása céljából. Mindhárom pályázat lezárult, ezek eredményeként a Büntetés-végrehajtási Intézetben tartós letétként elhelyezett dokumentumok összesen:

 

Év

db

Érték: Ft

2007

168

360.875

2009

349

867.395

2011

338

745.297

Összesen:

855

1.973.567

 

 

Egyéb pályázatok

1998-ban, 2001-ben és 2003-ban az NKA sikeres pályázatai jóvoltából 100-100.000,-Ft-ot tudtunk gyermek rendezvényekre biztosítani.

Sikeres volt az NKA-hoz benyújtott "Könyvtári dokumentumok állományvédelme" című pályázat is 2003-ban, illetve 2006-ban. A pályázatokon nyert összegből az ellátórendszerben lévő könyvtárak elhasználódott könyveinek egy részét kötötte be kötészetünk. A kistelepülések nagy örömmel fogadták a lehetőséget, hiszen hosszú évek óta nem volt alkalmuk a sokat forgatott, s már állagukban elhasználódott könyvek újrakötésére. Könnyebbség volt számukra, hogy a könyveket a cserék alkalmával szállítottuk el, illetve vissza, így a nehéz anyagi helyzetben lévő önkormányzatoknak a szállításról sem kellett gondoskodni.
2004-ben a megyei könyvtár lecserélte a régi személygépkocsiját egy új Peugeot 307-esre, mellyel még kényelmesebben tudjuk a könyveket kiszállítani.

2006-ban szintén az NKA pályázata jóvoltából 1.200.000,-Ft támogatásban részesült könyvtárunk, melyet a kistelepülési könyvtári szolgáltató helyek szakmai munkáinak elvégzésére használhattunk fel. Öt település könyvtárában végeztük el a tervszerű selejtezést, a raktári rend célszerű kialakítását. Raktári jelzeteket, egységes feliratokat készítettünk, valamint a törlési jegyzéket is összeállítottuk.

2006-ban könyvtárszakmai képzések lebonyolítására nyert a megyei könyvtár 800.000,- Ft-ot. Az ellátórendszer tagkönyváraiban dolgozó nem könyvtáros szakirányú végzettségű kollégák számára tartottunk két napos képzést. A tanfolyamon a szükséges alapvető szakmai tudnivalókkal ismertettük meg kollégáinkat. A képzéseket továbbra is szükségesnek tartjuk, és lehetőség szerint folytatjuk.

2008-ban a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány jóvoltából nyolc, ellátórendszerben működő település könyvtára kapott számítógépet, s ingyenes szoftvert a megyei könyvtár javaslata alapján.

Az ismertetésekből kitűnik, hogy az ellátórendszerhez csatlakozó könyvtárak számára a szolgáltatást biztosító megyei könyvtár mindent megtesz azért, hogy a település lakói releváns irodalomhoz, tájékoztatáshoz jussanak.

2011-ben a 16 önkormányzat által befizetett összegek így alakultak:

 • Dokumentumvásárlási keretre:                   337.408,- Ft
 • Szolgáltatási díjra:                                          112.784,- Ft
 • Szállítási díjra:                                                 183.261,- Ft
 • Összesen:                                                        633.453,- Ft

Ezért az összegért évi négyszeri csere alkalmával összesen 3.286 db dokumentum került kiszállításra 5.370.771,- Ft értékben a könyvtárakba az elmúlt évben.

Az ellátórendszer gyűjtőköri szabályzatában megfogalmazottak szerint gyűjteményszervezésünk küldetése a település igényeihez, a lakosság és a használók összetételéhez igazodó, folyamatosan bővülő és cserélődő könyvkínálat biztosítása. Célja, hogy az adott településen élő valós és potenciális könyvtárhasználókat olyan mennyiségű és minőségű dokumentumokhoz juttassuk, melyet a helyi könyvtár saját erőből nem tud számukra biztosítani.

A beszerzett könyvek a megyei könyvtár tulajdonába kerülnek, így ez a modell a tulajdonviszonyok tekintetében rendezett. A megyei könyvtár nem vásárol a tagkönyvtárak tulajdonába kerülő dokumentumokat. A települések által befizetett összegekből csak a saját tulajdonunkban lévő csereanyagot forgatjuk a kistelepülések könyvtárai között. Arra is van azonban példa, hogy a kiszállított dokumentumok (kézikönyvek, szótárak) tartós letétként a tagkönyvtárban maradnak.

A könyvek tartalmi és formai feltárását a feldolgozó osztályunk végzi. Ellátja szak- és cutter jelzettel, valamint megfelelő számú katalóguscédulával.

Az ellátórendszer működésének célja:

 • A rendszerhez tartozó települési könyvtár könyvellátása gazdaságos bővítésének megoldása.
 • Az ellátórendszer nyújtotta lehetőségek határain belül a település nagyságához, a lakosság összetételéhez igazodó, folyamatosan bővülő és cserélődő könyvkínálat biztosítása.
 • Segítségnyújtás az ellátórendszerhez kapcsolódó könyvtárakban felhalmozott szellemi értékek megőrzéséhez, illetve a hozzáférést biztosító szolgáltató hely szakszerű működtetésének segítésében.
 • A települési könyvtár vezetőjének munkájához adott, a szakmai követelményeken alapuló tanácsadó segítség annak érdekében, hogy a szolgáltató hely funkcióját a kívánalmaknak megfelelően tölthesse be.

Előnye még az ellátórendszernek, hogy a dokumentum-ellátáson túl felvállalja a kistelepülések könyvtárainak fokozott szakmai gondozását, így szakszerű szolgáltatásokhoz juthatnak az itt élők.

Szakmai gondozás

A területi szolgálat munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik a települési könyvtár működési feltételeinek (személyi- tárgyi) alakulását. A felmerülő nehézségekről a fenntartót tájékoztatják. Igény szerint a szakmai elvárásokon alapuló tanácsadást végeznek a könyvtár fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatban.

A települési könyvtár rendszeres látogatása révén közvetlen segítséget nyújtanak az olvasószolgálati, könyvtár-népszerűsítési tevékenységben.

Igény és lehetőség szerint szervezik a települési könyvtár író-olvasó találkozóit (ünnepi könyvhét, gyermekkönyvhét, őszi könyvtári napok).

Személyi változás esetén módszertani segítséget nyújtanak a szolgáltató hely állományának ellenőrzéséhez, szakszerű átadásához - az önkormányzat által kért formában.

Lehetőséget biztosítanak arra, hogy - szakmai napok, tanfolyamok, továbbképzések keretében - a települési könyvtárak szakirányú képzettséggel nem rendelkező munkatársai alapvető könyvtárosi ismereteket szerezzenek.

Az ellátórendszerbe történő belépés költségei 2012-ben:

 • Ellátórendszeri alapszolgáltatás díja (1 évre):    8.000,- Ft
 • Szállítási költség (évi 4 alkalom):                        15.000,- Ft
 • Évente 200 db dokumentum biztosítása:            16.000,- Ft

Ha szállítást nem kér az önkormányzat, mert meg tudja oldani a cserét a saját kocsijával, akkor csak a szolgáltatási díjat, illetve a könyvbeszerzési hozzájárulást számlázza a könyvtár.

A fenti összegek a 2012-es évre szólnak. Minden évben a díjtételek megállapítására a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott fogyasztóiár-index alakulása szerint kerül sor.

Az önkormányzatok évente a pénzügyi elszámolás és beszámoló segítségével tájékozódhatnak rendszerünk gazdasági működéséről, szakmai munkájáról.

Az ellátórendszerhez csatlakozás feltételeiről az alábbi e-mail-címeken, illetve telefonszámokon lehet érdeklődni: